Powered by Google Translate

Powered by Google Translate

首頁週刊廣告刊登

週刊廣告刊登

週刊廣告價目表

版位 尺寸(H*W) mm 廣告訂價 (單次)
全頁 330H*245W mm 116,000
1/2頁(直 / 橫 / 長) 211H*145W mm(直)
146H*221W mm(橫)
305H*105W mm(長)
64,000
1/3頁(橫) 100H*221W mm(橫) 48000
1/4頁(直 / 橫) 120H*90W mm(直)
68H*185W mm(橫)
40,000
目錄(1/3 橫) 100H*221W mm(橫) 58,000
封底 330H*245W mm 135,000
封面裡 / 目錄對 330H*245W mm 124,000
封底裡 120,000
封面裡跨 198,000
封底裡跨 190,000
跨頁(騎馬釘) 180,000
特別插頁 4頁120磅 248,000
人事(雙色印刷) 4,000(每單位)

尺寸示意圖